RUM:s teckning

Musiker och instruktörer / Musicians and instructors

Presentation av musiker och instruktörer / Presentation of musicians and instructors

Här kommer du att kunna läsa korta presentation och se bild på de musiker, instruktörer, dirigent och ackompanjatörer som kommer att guida dig under veckan!

Here you will be able to read short presentations and see a picture of the musicians, instructors, conductor and accompanists who will guide you during the week!

Damian Iorio, dirigent / conductor, England/Italien med danska kopplingar. England/Italy with Danish connection

Photo: Annalise Photography

Foto: Annalise Photography

Damian Iorio, denna engelsk/italienska dirigent, är en varm förespråkare för musikutbildning och för allas rätt att ha tillgång till musik. Han var dirigent under Tónlek även 2018.

Damian har arbetat med några av världens största orkesterar och operascener, däribland Londons filharmoniska orkester, Glyndebourne Festival Opera, San Francisco Symphony, Opéra National de Paris, St Petersburg filharmoniska orkester, Nederländernas Radiofilharmoniker, Detroit Symphony, BBC symfoniorkester, filharmoniker och skotska orkestrar, BBC National Orchestra of Wales, Kungliga Liverpool Filharmoniker, Belgiens Nationalorkester och Lausanne Kammarorkester. Hans senaste meriter inkluderar uppdrag för Royal Philharmonic Orchestra och the Philharmonia i London. Han har dessutom kopplingar till Norden då han som violinist spelade i Danska Radiosymfonikerna.

Damian Iorio, an english/italian conductor, is a passionate advocate for music education and the right for anyone to access music. He was also the conductor of Tónlek in 2018.

Damian has worked with some of the world’s greatest orchestras and opera companies including the London Philharmonic Orchestra, Glyndebourne Festival Opera, San Francisco Symphony, Opéra National de Paris, St Petersburg Philharmonic, Netherlands Radio Philharmonic, Detroit Symphony, BBC Symphony, Philharmonic and Scottish orchestras, BBC National Orchestra of Wales, Royal Liverpool Philharmonic, Orchestre National de Belgique and Orchestre de Chambre de Lausanne. His most recent credits include engagements with the Royal Philharmonic Orchestra and the Philharmonia.

He also has connection to Scandinavia since he has been a member of the Danish National Radio Symphony Orchestra.

 

Elisabeth Zeuthen Schneider, violin, Danmark/Denmark

Elisabeth studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn under professorerna Milan Vitek och Endre Wolf. Hennes solistdiplom gavs högsta betyd. Hon har varit solist med alla stora danska orkestrar, och var under ett antal år konsertmästare på Kungliga Danska Orkestern och senare Danmarks Symfoniorkester. Hennes karriär har det senaste decenniet varit centrerad kring repertoaren för fiol och tangentbord. Hon har spelat i hela Europa och USA. De CD-skivor som hon har släppt har vunnit fin kritik för sina djupgående tolkningar.

Elisabeth Zeuthen Schneiders pedagogkarriär har varit imponerande. Hon kombinerar nu sin utövande karriär med att vara professor i violin och kammarmusik på Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn. Förutom att ha deltagit i att utbilda några av de mest begåvade musikerna som kommer från Danmark (namn som exempelvis Nikolaj Znaider, Niklas Walentin (Trio Vitruvi), Frederik Øland (Danske String Quartet) och Kirstine Schneider) har hennes arbete byggt upp talangsutbildning vid RDAM genom Juniorakademin och uppdragsprojektet ”Lørdagsskole”. Under fyra år ledde hon det The International Minifiddler Project vid RDAM. År 2018 startade hon ett undervisningsprojekt i samarbete med musikfestivalen Hellensmusic, som arbetar med unga barn och lokala lärare i Herefordshire, Storbritannien.

Elisabeth studied at The Royal Danish Academy of Music, Copenhagen, under professors Milan Vitek and Endre Wolf. Her soloist diploma was awarded the highest marks. She has been a soloist with all the major Danish orchestras, and was for a number of years Associate Concertmaster of The Royal Danish Orchestra and later The Danish National Symphony Orchestra. Her performing career the last decade has been centered around the repertoire for violin and keyboard. She has performed throughout Europe and the USA; the CDs that she has released have won critical acclaim for their in-depth interpretations.

Elisabeth Zeuthen Schneider’s teaching career has been impressive. She now combines her performing career with a teaching post as Professor of Violin and Chamber music at The Royal Danish Academy of Music in Copenhagen. As well as having taken part in forming some of the most talented musicians coming out of Denmark (names including Nikolaj Znaider, Niklas Walentin (Trio Vitruvi), Frederik Øland (Danish String Quartet) and Kirstine Schneider), her work has built up talent education at RDAM building The Junior Academy and the outreach project “Lørdagsskole”. For four years she was leading The International Minifiddler Project at RDAM. In 2018 she started a teaching project in collaboration with the music festival Hellensmusic, working with young kids and local teachers in Herefordshire, UK.

 

Anne Marie Kjerulff, violin, Danmark/Denmark

Anne Marie Kjerulff är violinist i DR Symfoniorkestret. Dessutom är hon aktiv som kammarmusiker, lärare och instruktör, både i Danmark och utomlands. Anne Marie har spelat i Athelas Sinfonietta då det var en statsensemble, var med och startade Ensemble 2000 och spelade med dem, bl.a. flera radiospelningar och CD-inspelningar av ny musik. Anne Marie har undervisat på Kent State University, Ohio, och har sedan 2002 undervisat privat i Köpenhamn och hon har dessutom startat sin egen barnorkester i Köpenhamn Nordvest. Hon är utbildad på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Prof. Milan Vitek och i Ohio hos Almita och Roland Vamos på Oberlin Conservatory. Anne Marie spelar på en Joseph Gagliano från Cremona 1781. Anne Marie var Nordisk projektkoordinator för NYSS/Tónlek i Helsingfors 2016 och i Danmark 2018.

Anne Marie Kjerulff is a violinist in the DR Symphony Orchestra. She is also active as chamber musician, teacher and instructor, both in Denmark and abroad. Anne Marie has played in Athelas Sinfonietta when it was an ensemble of the state, participated and started Ensemble 2000 and played with them, i.e. several radio plays and CD recordings of new music. Anne Marie has been a teacher at Kent State University, Ohio, and has been teaching privately in Copenhagen since 2002. She has also started her own children’s orchestra in Copenhagen Northwest. She is educated at the Royal Danish Academy of Music at Prof. Milan Vitek and in Ohio at Almita and Roland Vamos at the Oberlin Conservatory. Anne Marie plays on a Joseph Gagliano from Cremona 1781. Anne Marie was the Nordic project coordinator for NYSS / Tónlek in Helsinki 2016 and in Denmark 2018.

 

Anna Andersson Vass, violin, Sverige/Sweden

Anna Andersson Vass arbetar som fiollärare på Musikskolan i Arvika sedan 2011 och har således en lokal förankring och kännedom om trakten som årets kurs befinner sig i. Hon tog sin examen vid Musikhögskolan Ingesund 2007 med studier för bl.a. Magnus Ericsson och Per Saemund Björkum. Sedan dess har hon medverkat som musiker vid några av Säffleoperans uppsättningar samt i Värmlänningarna i Ransäter 2013-2019. Hon ingår i tangoduon Two to Tango, stråkensemblen Cor Cordis, samt frilansar i olika sammanhang. Vid sidan av sin klassiska skolning Anna har en genrebredd med erfarenhet av tango, country, irländsk musik och rock.

Anna arbetar med allt från nybörjare till gymnasieelever, enskilda elever och grupper. Samspel och kammarmusik ligger henne mycket varmt om hjärtat. Hon undervisar i stråkkvartett, teori och gehör och förespråkar ett medvetet musicerande och en integrering av musikteorin i det direkta musicerandet. Anna arrangerar gärna inför större och mindre produktioner för stråk och symfoniorkester. Spelglädje och uttryck är viktigt i undervisningssammanhang, liksom lyhördhet i musicerandet, oavsett nivå. Det är Annas första år som lärare i Tónlek och hon ser mycket fram emot att få träffa spelsugna elever.

Anna Andersson Vass works as a violin teacher at the Music School in Arvika since 2011. Therefore, she has local connection and knowledge of the area in which this year’s course is located. She graduated from Ingesund School of Music 2007 where she studied for among others Magnus Ericsson and Per Saemund Björkum. Since then she has participated as a musician in some of Säffleoperan’s sets and in ”Värmlänningarna” in Ransäter 2013-2019. She freelances as musician and is also a part of the tango-duo Two to Tango and the string ensemble Cor Cordis. Alongside her classical education, Anna has a genre width with experience of tango, country, Irish folk music and rock.

Anna teaches beginners to high school students, individual students and groups. Music interaction and chamber music  stay warm about her heart. She teaches string quartet, theory and hearing and advocates a conscious music-making and an integration of the music theory in the direct music making. In addition, she gladly arranges for larger and smaller productions for strings and symphony orchestra. The joy of playing music and musical expression are important in music education, as well as responsiveness in music making, regardless of level of musical knowledge. This is Anna’s first year as a teacher in Tónlek and she is very much looking forward to meeting the playful students.

 

Jon Dahlkvist, viola, Sverige/Sweden

Jon Dahlkvist verkar som violast, kammarmusiker, pedagog och projektledare på olika sätt. Stråkkvartetten Dahlkvistkvartetten som han startade 2007 har haft både nationellt och internationellt genombrott och hörs ofta i radio och TV. Årets klassiska Grammis 2018 tillföll Dahlkvistkvartetten för CDn Andrea Tarrodi String Quartets.

Som orkestermusiker har Jon många års erfarenhet från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och Wermland Opera samt genomfört årsvikariat i både Kungliga Operan i Stockholm samt Västerås Sinfonietta. Han har även suttit som stämledare i NorrlandsOperan, Camerata Nordica samt Camerata Ardesko, en nyskapande ensemble som han var med och grundade under sina år i Holland. Sedan 2014 har Jon varit festivalledare och därigenom drivit Glafsfjordens musikfestival som varje vinter har flera internationella toppartister och arbetar för att sprida klassisk konstmusik och kammarmusik till alla åldrar i samhället.

I musikundervisningen lägger Jon stor vikt vid att få studenterna att älska musiken liksom att hitta rätt arbetssätt och inspiration för att komma till ett lyckat resultat för alla inblandade.

Jon Dahlkvist works as a violinist, chamber musician, teacher and project manager in various ways. The string quartet Dahlkvist Quartet, which he started in 2007, has had both national and international breakthroughs and is often heard in radio and TV. The classic Grammis of the year 2018 went to the Dahlkvist Quartet for the CD Andrea Tarrodi String Quartets.

As an orchestral musician, Jon has many years of experience from the Royal Philharmonic in Stockholm, Wermland Opera, the Royal Opera in Stockholm and Västerås Sinfonietta. He has also been section leader of NorrlandsOperan, Camerata Nordica and Camerata Ardesko, an innovative ensemble that he founded during his years in Holland. Since 2014, Jon has been the festival leader of the Glafsfjord’s music festival which every winter has several international top artists and works to spread classical music and chamber music to all ages in society.

In music education, Jon attaches great importance to getting the students to love the music as well as finding the right working methods and inspiration to reach a successful result for everyone involved.

 

Jonas Franzon, cello, Sverige/Sweden/Finland

Jonas Franzon har studerat både på Musikhögskolan i Malmö för Mats Rondin och på Sibelius-Akademin för Martti Rousi och Raimo Sariola. Under Sariolas ledning avlade han musikerexamen (Master of Fine Arts) i Malmö och B- och A-examen i cellospel vid Svenska yrkeshögskolan, bl.a. som solist med Jakobstads orkester. Jonas har en befattning som cellolärare delad mellan Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors och Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo. Han har nyligen vidareutbildat sig i pedagogik på Snellman-Korkeakoulu, och han har förutom pedagogik också ett starkt intresse för kammarmusikverksamhet. Jonas har undervisat cello på Tónlek i flera år.

Jonas Franzon has studied both for Mats Rondin at the Malmö Academy of Music and for Martti Rousi and Raimo Sariola at the Sibelius Academy. Under the leadership of Sariola, he graduated from the Master of Fine Arts in Malmö and received a B and A degree in playing cello at the Swedish University of Applied Sciences, among others, as a soloist with Jakobstad Orchestra. Jonas has a position as a cello teacher both at the music and culture school Sandels in Helsinki and at the Music Institute Kungsvägen in Espoo. He has recently been educated in pedagogy at Snellman-Korkeakoulu, and he also has a strong interest in chamber music activities in addition to pedagogy. Jonas has been teaching cello at Tónlek for many years.

Emma Samuelsson, cello, Sverige/Sweden

Cellist och celloinstruktör

Emma Samuelsson kom som 15-åring in på Kungliga musikhögskolan i Stockholm där hon studerade för professor Ola Karlsson och Elemer Lavotha. Hon kompletterade även sina studier med en pedagogisk examen.

År 2001 flyttade Emma till Malmö där hon började jobba i Malmö Operaorkester. Först som tutti och senare som alternerande stämledare. År 2007 sade hon upp sig och började istället att frilansa. Under tiden som frilansande cellist jobbade Emma i bl.a. i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn, DR SymfoniOrkestret , Kungliga Hovkapellet i Stockholm, Helsingborgs Symfoniorkester, MSO, NorrlandsOperans Symfoniorkester, TrondheimSolistene och GöteborgsOperans Orkester. Emma har genom åren spelat en hel del kammarmusik, mest pianotrio och kvartett och även haft uppdrag i mindre besättningar i produktioner för bl.a. Musik i syd och på Malmö Operas mindre scen.

Sedan 5 år är Emma anställd som alternerande stämledare i Wermland Operas Orkester och sedan ett år tillbaka har hon ansvar för celloklassen på Hammarö Kulturskola. Detta är hennes första år på Tónlek!

Emma Samuelsson was 15 years old when beginning her studies at the Royal College of Music in Stockholm, where she studied for Professor Ola Karlsson and Elemer Lavotha. She also supplemented her studies with an educational exam.

In 2001, Emma moved to Malmö where she started working in Malmö Opera Orchestra. First as tutti and later as alternating voice leader. In 2007, she resigned and instead began to freelance. Meanwhile, as a freelance cellist, Emma worked in eg. in The Royal Chapel in Copenhagen, DR Symphony Orchestra, Royal Court Chapel in Stockholm, Helsingborg Symphony Orchestra, MSO, NorrlandsOperans Symphony Orchestra, TrondheimSolistene and the Gothenburg Opera Orchestra. Emma has over the years played a lot of chamber music, most piano trio and quartet and also had assignments in smaller crews in productions for eg. Musik i Syd and on Malmö Opera’s smaller scene.

For 5 years, Emma has been employed as an alternate section leader of the Wermland Opera Orchestra and for the past year she has been responsible for the cello class at Hammarö Cultural School. This is her first year at Tónlek!

Jan Dahlkvist, kontrabas, Sverige/Sweden

Jan har arbetat 42 år i Sveriges Radios Symfoniorkester som kontrabasist, och
har också gjort diverse inhopp under åren i andra svenska proffesionella orkestrar.
Under några år var Jan gästbasist i Paris Kammarorkester och han har lång erfarenhet inom kammarmusik. Jan är utbildad på KMH i Stockholm där han också började på dåvarande diplomutbildning.

Som kontrabaslärare arbetade han under 1980-talet med suzuki-inriktning. I slutet av 1990-talet vidareutbildade han sig i kontrabasmetodik för Francois Rabbath i London och Paris; en metodik och idévärld som har varit mycket framgångsrik för Jan. Sedan 2000 har Jan varit huvudlärare i kontrabas på Lilla Akademien där han fortfarande arbetar. Han har också undervisat periodvis på KMH, och är för närvarande även gästlärare på Musikhögskolan Ingesund. Dessutom har han varit gästlärare och gästföreläsare i kontrabasmetodik både i Sverige och övriga Europa, ofta i ESTA:s regi. 2013 fick Jan Musikaliska Akademiens Welinstipendium Årets Pedagog. Inför Tónlek hälsar Jan ”Bas är mest roligt”.

Jan has worked 42 years in the Swedish Radio Symphony Orchestra as a double bass player, and
has also made various acquisitions over the years in other Swedish professional orchestras.
For a few years, Jan was a guest bassist in Paris Chamber Orchestra and he has extensive experience in chamber music. Jan is educated at KMH in Stockholm where he also began at the diploma education.

As a double bass teacher, he worked with suzuki methods in the 1980s. In the late 1990s, he was educated in double bass methodology for Francois Rabbath in London and Paris; a method and idea world that has been very successful for Jan. Since 2000, Jan has been the main teacher in double bass at the Lilla Akademien, where he is still working. He has also been teaching at KMH periodically, and is currently also a guest teacher at Ingesund School of Music. In addition, he has been a guest teacher and guest lecturer in double bass method both in Sweden and the rest of Europe, often at events arranged by ESTA. In 2013, Jan received the award ”the Pedagogue of the Year” of Welinstipendium by The Royal Swedish Academy of Music. Before Tónlek, Jan gives his regards by saying ”Bass is the most fun”.

Ylva Holmstrand, piano, Sverige/Sweden

Ylva Holmstrand har lång karriär inom klassisk musik i Sverige. Hon jobbade som fagottist i Göteborgs Symfoniker i 30 år och hade hela tiden ackompanjemang på piano parallellt. Som ackompanjatör är hon van att möta olika instrumentgruppers repertoar, både sång, blås och stråk. Ylva har tidigare haft uppdrag som ackompanjatör för Göteborgs Symfoniker och sedan ett antal år är hon ackompanjatör på Musikhögskolan Ingesund. Nu är det första gången som hon är ackompanjatör på Tónlek!

Ylva Holmstrand has a long career in classical music in Sweden. She worked as a bassoonist in the Gothenburg Symphony for 30 years and always had accompaniment on the piano as a parallell track. As an accompanist, she is used to play various instrument groups’ repertoire, both classical singing, wind instruments and strings. Ylva has been accompanist at Gothenburg Symphony. She is an accompanist at Ingesund Music School and now it is the first time she is an accompanist at Tónlek!

 

X