RUM:s teckning

Pris och antagning / Price and admission

Pris

(See the information in english below)

Deltagare 8-18 år från Sverige: 6 000 SEK (OBS! RUM-anslutna kan få 1 000 SEK rabatt, läs mer nedan)

Deltagare från övriga Norden 8-18 år: 3 000 SEK

Medföljande vuxen till barn/ungdom: 3 750 SEK

Varför är kostnaden olika för värdlandet och övriga Norden?

Tónlek startades för många år sedan och flyttar runt mellan de olika nordiska länderna. Redan då valde man att ha differentierad prissättning för att deltagare som reser utomlands ifrån har dyrare reskostnader än värdlandet (sin egen resekostnad, frakt av instrument plus att man ofta måste ha med en vårdnadshavare för att kunna resa utomlands). Det gör att den totala kostnaden per deltagare ska bli jämnare än om alla hade samma kursavgift.

 

Vad ingår i priset?

– Subvention tack vare bidragsgivare. Egentligen kostar kursen ca 11 765 kr/deltagare.

– Boende och mat.

– Enskilda lektioner och orkesterspel lett av professionella musiker , dirigent och musiklärare från hela Norden.

– Möjlighet till professionell ackompanjatör på de enskilda lektionerna.

– Kostnadsutjämning för deltagare med långa och dyra resvägar.

– Workshops som leds av andra än veckans ordinarie musiker.

– Konserter med fri entré, med veckans ordinarie musiker och med andra deltagare.

– Möjlighet att låna instrument för den som har stort instrument och reser kollektivt.

 

Tips på möjliga bidragsgivare för svenska deltagare

Det finns många möjligheter som privatperson att söka bidrag för att åka på kurser.

Bidrag för enskild från RUM – 2 olika sätt!

1. Som RUM-medlem erbjuds du 1 000 SEK rabatt på deltagaravgiften! Läs mer och ansök om rabatt här.

2. Om du är RUM-ansluten så har flera distrikt bidrag till enskilda medlemmar för att åka på kurser likt denna. Hör av dig till det distrikt som ansvarar för området du bor och kolla vad som gäller för dig!

Tips på andra bidragsgivare

På Länsstyrelsernas hemsida finns en stipendie/stiftelsedatabank där du kan leta efter fonder som ger bidrag till denna typ av verksamhet. Där kan du hitta stipendier till studier, musik eller till personer som kommer från/bor i ett utvalt område i Sverige.

Majblomman kan ge bidrag för fritidsaktiviteter.

Om du går hos en musiklärare kan även denna känna till stipendier som du kan söka, både lokala stipendier och andra.

 

Urval och antagning

Vi kommer att göra en första antagningsprocess redan i slutet på juni. Därför är det viktigt att du anmäler dig tidigt för att finnas med i processen!

Urvalet går till enligt följande principer i denna följd:

  1. Kvotering utifrån nationstillhörighet
  2. Se till att fylla stråkorkestersättningen
  3. Se till att hela åldersspannet är representerat
  4. Tidigare deltagare har delvis förtur
  5. Tidig anmälan har delvis förtur.

 

Price list

Participants 8-18 years from Sweden: 6 000 SEK

Participants from other Nordic countries 8-18 years: 3 000 SEK

Adult to children / youth: 3 750 SEK

 

What is included in the price?

– A subventioned price. The course value is appr. 11 765 SEK.

– Accommodation  and food.

– Individual lessons and orchestra led by professional conductor, musicians and music teachers from all over the Nordic countries.

– Possibility of professional accompanist on the individual lessons.

– Cost equalization for participants with long and expensive itineraries.

– Workshops led by other than the week’s ordinary musicians.

– Concerts with free entrance, with the week’s ordinary musicians and with other participants.

– Possibility to borrow instruments for those who have large instruments and travel by train or airplane.

 

Why is the cost different for the host country and the other Nordic countries?

Tónlek was founded  years ago and is hosted by a new Nordic country every year. Already from the beginning, it was decided to have differentiated pricing so that participants who are traveling abroad and having more larger travel expenses than the host country (i.e. their own travel expenses, shipping of instruments plus travelling with an adult). The differentiated pircing makes the total cost per participant more even compared to everyone having the same course fee.

 

Tips on possible scholarships and donations for course fees

There are a lot of different scholarships and donations that you can apply to for the course fee to Tónlek. Talk to your teacher who may know several ways to find these scholarships in your country.

Selection and admission

We will make an initial admission process already at the end of June. Therefore, it is important that you apply early to be part of the process! The selection is based on the following principles in this order:

  1. Quotation from nation-related membership
  2. Make sure to fill the string orchestra
  3. See that the entire age range is represented
  4. Earlier participants are partly prioritized
  5. Early application is partly prioritized.
X